referencje:

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 3.11.2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. https://gis.gov.pl/zdrowie/szczepienia-ochronne (dostęp z dn. 08.112017).;
  2. Program Szczepień Ochronnych na rok 2018. Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 31.101.2017 r. https://gis.gov.pl/images/ep/so/pso_2017_-_nowelizacja.pdf (dostęp z dn. 07.08.2017).;
  3. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Dz.U.2016.1866 t.j. z dnia 2016.11.18;
  4. Synflorix - ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika https://pl.gsk.com/pl/produkty/synflorix-zawiesina-do-wstrzykiwa%C5%84/ (dostęp z dn. 15.09.2017).;
  5. Prevenar 13 Charakterystyka Produktu Leczniczego http://www.ema.europa.eu/docs/pl_PL/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/001104/WC500057247.pdf (dostęp z dn. 15.09.2017).;